<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tonje Sandberg: Skap fremtidens arbeidsstyrke. Nå.

 

Av: Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge.

Kunstig intelligens og digitalisering stiller nye krav til oss som arbeidstagere og ledere. I fremtidens arbeidsmarked der vi skal jobbe enda tettere med maskiner blir det å utstyre de ansatte med den rette kompetansen viktigere enn noen gang. 

Digitalt-lederksapboks-tonje-sandbergEn global undersøkelse fra Accenture og World Economic Forum viser at økt samspill mellom menneske og maskin kan skape store verdier. Ved å investere i kunstig intelligens kan store virksomheter øke sine inntekter med 38 prosent innen 2022, og samtidig skape 10 prosent flere arbeidsplasser. For snittet av de 500 største selskapene i USA utgjør det omtrent 57 milliarder kroner og 5000 flere jobber. For at dette skal bli virkelighet er det viktig at virksomhetene er villige til å sette av ressurser slik at de ansatte får kompetansen de trenger.

«Vi må dyrke det mennesker er gode på»

Automatisering, stordata, sensorer og kunstig intelligens er på full fart inn i alle bransjer, og utviklingen har aldri gått raskere. En virksomhet som virkelig har tatt dette på alvor er Equinor som har opprettet et eget Digital Academy som skal sikre digital læring i hele organisasjonen.

For å lykkes i fremtidens arbeidsliv blir teknologikompetanse helt avgjørende, men det betyr ikke at alle må bli programmerere eller data scientists. Vi må gi ansatte et digitalt kompetanseløft slik at alle får økt forståelse for mulighetene teknologien skaper. Her har vi som ledere i næringslivet et ansvar for å investere i egne ansatte, men samtidig har også politikerne en stor oppgave foran seg. Det må satses mye tyngre på både høyere IKT-utdanning og lavterskeltilbud til hele befolkningen slik at ingen havner utenfor arbeidslivet på grunn av manglende digitalkompetanse. 

I takt med at maskiner tar over oppgaver som enkelt lar seg automatisere og i økende grad tar beslutninger for oss vil arbeidsoppgavene våre endre seg. Digitalisering vil føre til at arbeidsplasser forsvinner, men samtidig vil det komme nye oppgaver som krever ansatte som evner å tenke nytt. Vi må dyrke det vi mennesker er gode på, nemlig kreativitet, emosjonell intelligens, innovasjon, samarbeid og forretningsforståelse.

«Medarbeiderne må settes i sentrum for forandringene»

Jeg tror mange kan få en langt mer meningsfull jobb som et resultat av digitaliseringen, men for å få til det har vi som ledere et ansvar for å tilrettelegge. Vi må tenke nytt om måten vi organiserer arbeid på, og enhver leder med noen år på baken vet at det å rive ned siloer og endre det etablerte er krevende. Heldigvis er ikke det å tilpasse organisasjonen bare et lederansvar, og skal vi lykkes må de ansatte involveres tett i utformingen av fremtidens arbeidsliv. Medarbeiderne må settes i sentrum for forandringene.

Den gode nyheten er at de ansatte også ser lyst på fremtiden. I en undersøkelse Accenture har gjennomført blant over 10 000 arbeidstakere i ti forskjellige land kommer det fram at arbeidstakerne er overraskende positive til et stadig mer digitalt arbeidsliv.

Selv om 87 prosent sier de forventer at deler av jobben deres vil bli automatisert bort i løpet av de neste fem årene, er åtte av ti sikre på at automatisering vil skape flere muligheter enn utfordringer. Mer enn to tredjedeler tror at økt bruk av teknologi vil gjøre dem mer effektive, lære dem nye ferdigheter og forbedre kvaliteten på arbeidet deres. 

Vi må ta inn over oss at fremtidens arbeidsliv krever at vi løser oppgaver på nye og mer fleksible måter, og at vi må samhandle og samarbeide på nye måter. Vi som ledere har et ansvar for å lede de ansatte gjennom endringene som kommer, og vi må ikke tro at dette er noe som går av seg selv. Skal vi lykkes i det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon må vi forme fremtidens arbeidsstyrke allerede i dag.