Karianne Melleby: Derfor er kultur måten VI gjør det på!

Det er på tide å legge mytene om corporate- vs. startup-kultur død, skriver Karianne Melleby i dette innlegget.

Would you like to read this post in English? Click here! 

Karianne Melleby, LederblikkEn sunn kultur kommer fra gleden av å skape gode resultater. Enten du jobber i et oppstartsselskap eller i et stort selskap, må du motivere og hjelpe teamet ditt til å nå sine mål.

Alt koker ned til om vi klarer å få på plass et godt team med kapasitet til å prestere på høyt nivå over lang tid.

Følger du rådene i dette innlegget får du en god start på å bygge en endrings- og innovasjonskultur.

 

Hva er en bedriftskultur?

«Oppstartskultur» og «bedriftskultur» - noen hevder at det er stor forskjell, men jeg vil påstå at forskjellene blir mindre og mindre. Sammenligningen av en såkalt «kjedelig» etablert bedrift til en «frisk og spennende» oppstartsbedrift, er ikke lenger relevant.

Alle bedrifter, store eller små, trenger å motivere til et klima på arbeidsplassen som reflekterer:

 1. Selskapets evne til å tilpasse seg raske endringer
 2. Utviklings- og endringshastighet
 3. Evnen til å samarbeide

De fleste organisasjoner har en lang liste over blant annet misjons- og visjonserklæringer, selskapsverdier, bedriftsstrategi, adferdskoder, bedriftshåndbok og fysiske omgivelser.

Alle disse elementene er ingredienser i kulturen som eksisterer. Men kulturen i seg selv kan ikke beskrives i en enkelt setning eller utformes som en påstand.

Kultur eksisterer som et resultat av hvordan menneskene i organisasjonen utfører sitt arbeid og jobber sammen.

I teorien er det flere forskjellige kulturer.

 • Stammekultur
 • Resultatkultur
 • Personlig kultur
 • Fryktbasert kultur
 • Mobbekultur
 • …..og i store selskaper kan du finne underkulturer....

 

Kultur starter der personalhåndboken slutter

I virkeligheten er det vanskelig å kategorisere kulturen i ditt selskap slik at den passer til en av disse beskrivelsene. Professor Sumantra Ghoshal beskrev kultur på World Economic Forum på slutten av 1990-tallet som «lukten av selskapet».

Han sammenliknet Calcutta i India om sommeren med Fontainebleau i Sveits om våren, og hvordan de to forskjellige stedene og kulturer påvirker vår energi og ytelse.

Tilsvarende deler han inn bedriftskultur inn i to hovedkategorier:

 1. Hierarkiske organisasjoner som fokuserer på kontrakter, rammer, etterlevelse av reglene og rapportering
 2. Flatere organisasjoner som fokuserer på tillit, støtte, disiplin og at hver enkelt ønsker å strekke seg litt lenger

 

Noen kjennetegn på en sunn vs. usunn selskapskultur 

En usunn bedriftskultur kan være en katastrofe for en bedrift.

La oss ta en titt på egenskapene til sunn og usunn kultur. Jeg er sikker på at følelsen du sitter igjen med etter å ha lest vil gi deg tilbakemelding om statusen i din bedrift.

Hvis du mistenker at bedriftskulturen der du jobber ikke er så sunn som den burde så er det heldigvis mange tiltak som kan gjøres. Når du gjør det, vil du bli overrasket over hvordan det påvirker resultatene i bedriften.

Hvis du kjenner deg igjen i noen av beskrivelsene nedenfor, bør du bli bekymret. Det er i så fall en advarsel om at du bør ta tak i jobben med kulturen i selskapet.

 • De ansatte har liten grad av fleksibilitet og tillit og styres på mikroleveranser.
 • Det er mange spisse albuer og stor grad av intern konkurranse.
 • Mangel på empati.
 • Dårlig intern kommunikasjon, størst fokus på rapportering og lite fokus på deling av informasjon.
 • Dårlige vaner på kontoret og mye sladder.
 • Lavt engasjement rundt arbeidsplassen og blant kollegaer.
 • Dårlig lederskap, som fokuserer mer på kortsiktig fortjeneste fremfor evnen til å lage gode produkter og tjenester over tid.

 

Noen kjennetegn ved en sunn bedriftskultur

I tillegg til den lange listen over alle skriftlige selskapsretningslinjer nevnt ovenfor, kan du gjenkjenne en sunn kultur ved:

 • Bedriftsledere med evne til å kommunisere tydelig retning og mål for selskapet.
 • Klar kommunikasjon med alle ansatte angående retningslinjer som gjelder på arbeidsplassen.
 • Mangfold for å få bedre innsikt i kundenes behov.
 • Evne til å bygge gode produkter, ikke bare konkurrere basert på å vinne den kortsiktige priskrig.
 • Stolthet og entusiasme for de resultatene som skapes.
 • Hver ansatt øker i verdien ved å jobbe i selskapet.

Hvis du vil lære hvordan du kan tiltrekke deg talenter, kan du lese artikkelen «Få de beste menneskene til å velge deg!»

Kulturen i selskapet vokser seg sterkere over tid og vil potensielt gjøre personalhåndboken overflødig

Det er ikke uten grunn at den ultimate driveren for kultur kommer fra gleden av å skape gode resultater. Hvis du har et team som har opplevd suksess, er det mer sannsynlig at de vil ha kapasitet til å holde sammen og opptre fokusert i kriser også.

Hva slags samhold, adferd og språk ser du i din bedrift?

God kultur oppstår ikke av seg selv eller ved en tilfeldighet. Bedriftskulturer feiler når ledergruppen velger å gå på kompromiss med kulturen for å oppnå kortsiktige forretningsmål.

En sterk kultur fortsetter der hvor personalhåndboken slutter. En sterk kultur utvikles og passes på av de ansatte, og over tid vokser den seg sterkere, akkurat som relasjonene i et langsiktig forhold.

English version:

 

Karianne Melleby: Culture, the way of life!

Karianne MellebyIt is time to bust the myths about corporate vs. startup culture, Karianne Melleby writes in this column.

Karianne Melleby, LederblikkA healthy culture comes from the joy of creating great results. Whether you are working in a Startup or in a big corporation, you have to enable and empower the team to achieve their goals.

It all boils down to having a great team, executing at very high levels to achieve success.

If you follow the guidelines in this article you are on your way to a healthier culture in your company 

What is Culture?

«Startup culture» and «corporate culture» – some people claim there is a big difference, I would argue there is not. The mindless comparison of a so-called «dull» corporate to a «fresh and exciting» startup, is no longer relevant. All companies, big or small, need to find their own groove that can help them create a working environment based on:

 1. Agility
 2. Speed of execution
 3. Collaboration

Cambridge Dictionary defines culture as «The way of life». Most organizations have a long list of Mission and Vision statements, Company Values, corporate strategy, metrics, Codes of Conduct, corporate handbook, organizational performance, physical workspaces etc.

All these statements are ingredients in the culture that exists, however, culture cannot be written down as a thesis. Culture exists as a result of how the people in the organization execute their work and act together.   

In theory, there are several different cultures.

 • Tribal culture
 • Performance culture  
 • Personal culture
 • Culture of fear
 • Bullying culture
 • ...and in big corporates, you can find subcultures….

 

Culture picks up where the employee handbook leaves off

In real life, it is difficult to categorize your culture to fit any of these descriptions. Professor Sumantra Ghoshal shared his thoughts on culture at World Economic Forum in the late 1990’s.

He described culture as «the smell of the palace».

He compares Calcutta in India in the summer with Fontainebleau in Switzerland in the spring, and how the two different places and cultures affect our energy and performance.

For corporate culture, he separates the two into organizations focused around Contracts, Constraints, Compliance, and Reporting versus organization focused around Stretch, Discipline, Support, and Trust.

 

The signs of a healthy culture versus an unhealthy culture

An unhealthy corporate culture can be a real disaster for a business.

Let us take a look at the characteristics of healthy and unhealthy culture and I am sure your gut feeling will give you feedback on the status of your company. If your corporate culture is not as healthy as it should, know that you can turn it around. When you do, you’ll be surprised how well your company can do.

If you familiarize with any of the characteristics below, you should be alarmed. These are some warning signs that you have an unhealthy culture.

 • Micromanagement.
 • Hypercompetition and lack of empathy.
 • Poor Internal communication, driven by contracts and reporting.
 • Bad habits and office gossip.
 • Low office engagement.
 • Poor management leadership, focusing more on short-term profits rather than the long-term capacity to build great products.

 

Healthy culture

In an ever-changing business environment, a healthy culture should enable the company's capacity to respond to uncertainty and increase its speed of execution.

In addition to the long list of all written company guidelines mentioned above, you can recognize a healthy culture by:

 • Company leaders with a strong sense of direction and purpose.
 • Clear communication with all employees regarding policies and company issues.
 • Diversity in order to increase deeper insights into the customers’ needs.
 • Ability to build great products, not only focusing on winning the price war.
 • Pride and enthusiasm for the work performed.
 • Every employee will increase their value by staying with the company.

If you want to learn how to attract talent, read the article «Get the best people to choose you!».

 

Culture will mature over time and will eventually become more important than the employee handbook

The ultimate driver for culture comes from the joy of creating great results. If you have a team that has experienced success, it is more likely that they will have the capacity to stay strong and focused during crises as well.

What kind of interactions, behavior, language, and data do you observe in your company?

Good culture doesn't just happen.

Company cultures fail when the leadership team compromises on the culture in order to achieve short-term business goals.

A strong culture is nourished and cultivated and over time it becomes stronger, just like a long-term relationship.